TDC

It och telekom för företag.
Och för människorna som jobbar där.

 • Den tekniska utvecklingen

  Hur formar den tekniska utvecklingen våra
  arbetsplatser och sättet vi arbetar på?

  Se rapporten
 • Visioner för arbetsplatsen

  Har kontoret som vi känner
  det spelat ut sin roll?

  Se rapporten
 • Morgondagens medarbetare

  Är balans i livet på väg
  att bli en IT-fråga?

  Se rapporten
 • Framtida lönsamhet

  Blir lyckoindex den nya kvartalsrapporten?

  Se rapporten

Rapport från kontorsrevolutionen

Våra fyra experter – en stressforskare, en kontorsforskare, en interaktionsforskare och en doktor i industriell ekonomi – samlades för en gemensam diskussion, bland annat kring utvecklingen av våra kontorsmiljöer och de tekniska förutsättningarna som kommer att råda framöver.

Det är ett faktum att arbetet blir allt mer kunskapsintensivt, rörligt och individuellt. Det är också ett faktum att utvecklingen ställer nya krav på våra kontor, kommunikationslösningar och våra ledare. Men hur tillgodoser du som till exempel är IT-chef bäst dessa krav? Och hur tillvaratar du de möjligheter som finns? För att måla upp en tydligare bild av morgondagens kontor har vi på TDC tagit analysföretaget Kairos Future och utvalda experter inom olika discipliner till vår hjälp.

Skicka

Den tekniska utvecklingen

I denna första rapport från kontorsrevolutionen belyser vi de tekniska utvecklingar som är med och formar våra arbetsplatser och sättet vi arbetar på. Vi konstaterar att standard-lösningarnas tid är förbi, att unga medarbetare inte tar IT-säkerhet på allvar och väcker frågan om IT-chefens roll inom morgondagens företag.

BYOD,
gamification
och superdatorer.
Vi har bara sett början.
Rapport
från kontors-revolutionen. Del 1.

Den tekniska utvecklingen

Individualism ökar kraven

Standardlösningarnas tid är förbi. Företagen, och i synnerhet IT-cheferna, måste redan idag ta hänsyn till att medarbetarna har olika preferenser när det kommer till datorer och mobiltelefoner, liksom programvara och applikationer.

Läs mer

Eftersom kommunikationslösningarna blivit en avgörande faktor för medarbetarnas trivsel och företagets rekryteringsförmåga blir det svårt att ignorera de individuella önskemålen.

För IT-chefens del innebär detta förstås ökade krav på bred teknisk kunskap. Men finns det ens utrymme i vardagen att skaffa sig koll? I TDCs kartläggning av IT-chefens vardag från 2011 framkom att endast 2% av IT-chefens totala arbetstid läggs på kompetensutveckling.

Nästa
92% av dagens medarbetare tycker att bra IT- och telekom-lösningar är viktiga för att de ska vara sig nöjda med sina jobb.
* "Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser" – TDCs undersökning i samarbete med TNS SIFO från 2011)

Den tekniska utvecklingen

BYOD! Men vad händer med säkerheten?

Trenden BYOD – Bring Your Own Device – är här för att stanna. Men i takt med att allt fler tar med sig sin egen teknik blir det svårare för IT-avdelningen att ha överblick. Och därmed även svårare att garantera IT-säkerhet.

Läs mer

Enligt rapporten "Kontorsrevolution" som Kairos Future tagit fram på uppdrag av TDC har många IT-chefer svårt att få kontroll över
vilka apparater som faktiskt används inom företaget, var de befinner
sig och vilken information de innehåller.

I en global undersökning framtagen 2012 konstaterades att unga medarbetare inte tar IT-säkerhet på allvar. Undersökningen visade bland annat att drygt 60 % tycker att det inte är ett personligt
ansvar att skydda information på jobbdatorn, utan att det ligger på
IT-avdelningen. 70 % av de tillfrågade känner dessutom till att företaget har en IT-policy, men har medvetet brutit mot den.

Kravet att få använda egen teknik på jobbet i kombination med en ökad nonchalans när det gäller IT-säkerhet innebär helt nya utmaningar för såväl dagens som morgondagens IT-chefer.

Nästa

54

En brittisk undersökning visar att 54% tar med sig sina personliga tekniska produkter till kontoret i dagsläget.

* "Kontorsrevolution" – Boman, Rasmussen och Jeansson, 2012

Den tekniska utvecklingen

Gamification
– en möjlig utvecklingsmodell

Spel för datorer och mobiler har blivit vardagsmat, och företeelsen har även börjat påverka arbetslivet.

Läs mer

Allt som kan spåras eller mätas kan omvandlas till spel och allt fler företag har börjat använda sig av spelfunktioner för produktutveckling, stärka gruppkänslan och för att öka produktiviteten. Och trenden är populär bland medarbetare.

Enligt rapporten "Kontorsrevolution" som Kairos Future tagit fram på uppdrag av TDC kommer allt mer kunskapsarbete att bli gamifierat. Spelmetodiken kan förstås också utnyttjas till att engagera kunder. Här finns möjligheter att tillvarata.

Nästa
55% av amerikanerna vill arbeta för företag som erbjuder gamification för att öka engagemang och produktivitet.
* "Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser" – TDCs undersökning i samarbete med TNS SIFO från 2011)

Den tekniska utvecklingen

Kan superdatorer ersätta oss på jobbet?

2011 vann IBM:s Watson stort i amerikanska versionen av Jeopardy. I och med det stod det klart att det blivit möjligt att programmera datorer att tänka som människor.

Läs mer

Utvecklingen går snabbt – inom en snar framtid kommer företagen ha råd med den här typen av extrema datorkrafter. Och med superdatorernas hjälp kommer allt fler av de uppgifter som vi människor utför på jobbet istället att kunna utföras av datorer.

Här gäller det att ligga steget före för att kunna dra nytta av utvecklingen. Men enligt vår undersökning av IT-chefens nuvarande situation har många IT-chefer fullt upp med nuet.

Nästa
22 % av IT-cheferna lägger största delen av sin arbetstid på framtidsinriktade, strategiska frågor, vilket 57 % tycker är alldeles för lite.
* "Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser" – TDCs undersökning i samarbete med TNS SIFO från 2011)

Experterna
om den tekniska
utvecklingen

Vi har låtit fyra framstående forskare ta del av trendrapporten och ge sin syn på den pågående kontorsrevolutionen. Här är deras uppfattning om hur tekniken och tekniska innovationer påverkar våra arbetssätt, våra arbetsplatser och IT-chefens roll i framtiden.

Mer om experterna

Visioner för arbetsplatsen

Den tekniska utvecklingen har tagit oss till en punkt där vi kan jobba frikopplade från fasta arbetsplatser och kontorslandskap. Fysiska möten kan dessutom ersättas av virtuella. Hur påverkar det riktlinjerna för utformningen av våra arbetsplatser framöver? Och vilka krav ställer de nya spelreglerna på organisation och ledarskap?

Kanske har
kontoret som
vi känner
det spelat
ut sin roll.
Rapport
från kontors-revolutionen. Del 2.

Visioner för arbetsplatsen

Vad gör vi på kontoret?

Med hjälp av dagens kommunikationsteknik och tillgänglighet till information tack vare molntjänster kan medarbetare befinna sig var som helst och ändå arbeta. Denna flexibilitet ger förstås medarbetarna stora fördelar när det kommer till att få ihop det berömda livspusslet. Konsekvensen är dock att kontoren blir mer och mer glesbefolkade.

Eftersom lokalhyra utgör en stor utgiftspost för företag finns det så klart anledning att ifrågasätta om varje medarbetare måste ha ett eget skrivbord. Men hur långt kan man gå i besparingsivern utan att tulla på andra viktiga värden? Det fysiska kontoret är trots allt den plats där känslan av gemenskap kan uppstå.

De experter TDC intervjuat i samband med framtagningen av rapporten ”Kontorsrevolution” är eniga. Det är troligen inte våra arbetsuppgifter som kommer att vara i fokus när vi ses på kontoret framöver. Istället kommer kontorets betydelse för att bygga företagskultur att öka. Lyssna till exempel på vad kontorsforskaren Christina Bodin Danielsson säger om saken.

Studier visar att kontorens beläggningsgrad bara uppgår till drygt 40 % under en dag.
* "Kontorsrevolution" – Boman, Rasmussen och Jeansson, 2012
Läs mer Nästa

Visioner för arbetsplatsen

Flexibilitetens konsekvenser för ledarna

Flexibiliteten kring arbete kommer med största sannolikhet att öka, inte minst för att människor faktiskt trivs med att kunna välja själva. Vi vill inte vara fast förankrade vid ett visst skrivbord. Vi vill kunna jobba hemifrån, på det lokala caféet, under flygplansresan eller från hotellrummet. En grundförutsättning för utvecklingen är förstås att tekniken fungerar och stödjer distansarbetet.

Arbetet går dessutom mot att bli mer och mer aktivitetsstyrt, vilket ger upphov till större inslag av självstyrande grupper och lösare organisationsstrukturer. Detta ställer i sin tur krav på våra ledare.

Kanske är det helt enkelt dags att ifrågasatta den traditionella ledarrollen. Kanske måste ledarskap framöver få växla, beroende på omständigheterna. Kanske behöver vi ta bättre hänsyn till att en viss person är lämpad som ledare i en viss situation, medan någon annan håller i taktpinnen i en annan situation.

Enligt rapporten ”Kontorsrevolution” är IT-chefens roll nödvändig för att skapa förändring, flexibilitet och dynamik på företaget framöver. Men det förutsätter förstås att IT-chefen själv är beredd att förändra och utveckla sig.

54

54 % av den globala arbetsstyrkan menar att de är mer produktiva när de jobbar någon annanstans än på kontoret.

* "Kontorsrevolution" – Boman, Rasmussen och Jeansson, 2012
Läs mer Nästa

Visioner för arbetsplatsen

Mötet i fokus

Mötet mellan människor är
smörjmedlet i den kreativa
tankeekonomin. Detta
slås fast i rapporten
"Kontorsrevolution".

Tekniken har utvecklats snabbt och möjliggör numera möten på distans, vilket minskar resandet och därmed även miljöpåverkan. Sinnebilden för virtuella möten har länge varit dålig uppkoppling och hackande videolänkar. Nu är det dags att släppa dessa föreställningar. Redan idag finns produkter och tjänster som tar det virtuella mötet till nya nivåer.

Men i vilken utsträckning kan vi skära ned på traditionella möten där alla deltagare befinner sig i samma lokal? Det värdefulla i fysiska möten kommer nämligen att kvarstå. Den energi som till exempel uppstår när vi springer på varandra spontant på kontoret måste därför också understödjas. Hur görs det på bästa sätt? Behöver vi helt enkelt uppdatera vår syn på utformningen av kontorsmiljöer?

75
Tekniken upplevs inte längre som ett hinder.
3 av 4 menar att videokonferenslösningar är lätta att använda.
I Sverige och Norge väger miljöargumenten tungt för användande, men i Finland är det de ekonomiska fördelarna.
* TNS SIFO-undersökning om användning av videokonferens i Norden, utförd på uppdrag av TDC, 2012.
Läs mer Nästa

Visioner för arbetsplatsen

Kvinnorna tar över

År 2008 var 32 % av de svenska cheferna kvinnor. År 2033 beräknas hälften av våra ledare vara kvinnor, enligt rapporten ”Kontorsrevolution”. Därmed kommer ledarskapet att förändras. Och denna förändring kommer att leda till andra förhållningssätt till organisation, ledarskap, lokaler och arbetstider.

Enligt en undersökning från hösten 2011 som TDC lät TNS SIFO utföra finns nämligen stora skillnader mellan kvinnliga och manliga IT-chefer. Kvinnliga IT-chefer är i mycket högre utsträckning kund- och individfokuserade jämfört med männen. Kvinnliga IT-chefer har även en högre tolerans för många projekt samtidigt – något som blir allt mer efterfrågat i takt med ökade krav på teknik, säkerhet och trender som BYOD.

Tipsa en kollega
0%
0%

Endast 4 % av de svenska företagen har en kvinnlig IT-chef.

* Grant Thornton, 2012
Läs mer Nästa

Experternas om morgondagens arbetsplats

Vi har låtit fyra framstående forskare ta del av trendrapporten och ge sin syn på den pågående kontorsrevolutionen. Här är deras uppfattning om morgondagens arbetsplats och vad som händer när tekniken gjort det fullt möjligt att jobba på distans.

Mer om experterna

Morgondagens medarbetare

Tack vare mobil kommunikationsteknik blir flexibilitet ett av nyckelorden i framtidens arbetsliv. Hur påverkar denna utveckling relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare? Vilka krav kommer morgondagens medarbetare att ställa på arbetsmiljö och chefer? Och vilka parametrar spelar in för trivsel och välmående?

Balans i livet
är på väg att
bli en IT-fråga.
Rapport
från kontors-revolutionen. Del 3.

Morgondagens medarbetare

Arbete och fritid i balans

Gränsen mellan privatliv och yrkesliv håller på att suddas ut. Den mobila kommunikationstekniken gör att vi enkelt kan ta med oss jobbet när vi går från kontoret. Det blir dessutom allt vanligare att utföra privata ärenden under kontorstid.

Utvecklingen mot ökad flexibilitet och mobilitet innebär sannolikt både ett givande och ett tagande ur arbetsgivarnas perspektiv. Medarbetarna är nåbara under dygnets alla timmar, men väver också in sina personliga angelägenheter i det som traditionellt betraktats som arbetstid.

I syfte att undvika stress och gränslöshet i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare har det blivit viktigare än någonsin att diskutera balansen mellan jobb och fritid på våra arbetsplatser. En möjlig utveckling är att fler företag inför policies kring till exempel mejlande utanför ordinarie arbetstid för att tydliggöra vilka ramar som faktiskt gäller.

* "Kontorsrevolution" – Boman, Rasmussen och Jeansson, 2012
Läs mer Nästa

Morgondagens medarbetare

Kontoret – en internationell
miljö som ska passa många

Som följd av globaliseringen verkar allt fler företag i en internationell miljö med medarbetare från olika länder och med olika kulturella bakgrunder. Mångfalden medför krav på nya arbetsformer, organisationssätt och kontorsutformning.

Kanske kommer svenska organisationer att behöva anpassa sig efter kinesisk, indisk eller brasiliansk kultur för att klara sig i den hårdnande konkurrensen. Eller så hittar vi en egen svensk modell som fungerar för så många som möjligt. Även om det inte kommer vara möjligt att tillfredsställa allas behov, så kan man i alla fall möta fleras genom att redan nu förutspå effekterna av globaliseringen.

* "Kontorsrevolution" – Boman, Rasmussen och Jeansson, 2012
Läs mer Nästa

Morgondagens medarbetare

Peppande chef - på distans

Enligt vår rapport kommer framtidens medarbetare att eftersträva frihet, vilket innebär att kunna jobba var som helst, när som helst och hur som helst. Flexibilitet blir därmed ledordet för morgondagens arbetsplats. Medarbetarna och kunderna kommer att vara flexibla och lokalerna måste vara flexibla för att möta den ökade komplexiteten.

Den nya generationens arbetstagare vill också undvika stagnation. En bra karriär innebär att få pröva nya saker och nya arbetssätt, och för att attrahera de unga talangerna kommer arbetsgivarna därför att behöva erbjuda utvecklingsmöjligheter.

Idealchefen för dessa arbetstagare är lyhörd. Han eller hon ser, hör och bekräftar sina medarbetare, men ställer också krav och hjälper dem att tänja på sina egna gränser. Frågan är bara hur morgondagens chefer bäst anpassar sig efter den flexibilitet som innebär att medarbetarna ofta befinner sig någon annanstans än på kontoret. Hur peppar man bäst på distans? Vi på TDC tror att videobaserade lösningar kan bli ett möjligt svar på denna fråga.

0

Tipsa en kollega
* "Kontorsrevolution" – Boman, Rasmussen och Jeansson, 2012
Läs mer Nästa

Experterna om morgondagens medarbetare

Vi har låtit fyra framstående forskare ta del av rapporten. Här är deras uppfattning om hur dagens och morgondagens medarbetare påverkas av den tekniska utvecklingen och det faktum att arbetsliv och fritid håller på att flyta ihop.

Mer om experterna

Framtida lönsamhet

Allt talar för att morgondagens lönsamhet kommer att räknas i mer än bara kronor. Kanske blir medarbetarnas välmående en kompletterande måttstock för tillväxt. Vilken roll kommer i sådant fall företagens IT- och telekomlösningar spela för trivseln?

Blir lyckoindex
den nya kvartals-
rapporten?
Rapport
från kontors-revolutionen. Del 4.

Framtida lönsamhet

Blir lyckoindex den
nya kvartalsrapporten?

Den traditionella affärsmodellen med tillväxt i centrum är inte längre en självklarhet. Under World Economic Forum i Davos i januari 2012 diskuterades istället hur ”wellbeing” bör prioriteras på en högre nivå, eftersom anställda som mår bra också presterar bättre.

2012 års Gallup Wellbeing Index visar att glada och engagerade anställda är betydligt mer tåliga mot stress och har förmågan att arbeta dubbelt så hårt. De mest framsynta företagen, till exempel den internationella kommunikationsbyrån Futerra, har redan insett detta och använder sig numera av lycka som KPI, tillsammans med hållbarhet och ekonomi.

Mycket talar alltså för att företagen har allt att vinna på att vidga lönsamhetsbegreppet, och kanske blir lyckoindex ett framtida komplement till kvartals- och årsrapporter. Men hur ser man då till att göra personalen lycklig? I rapporten ”Kontorsrevolution” föreslås en rak och ärlig hållning från företagets sida, liksom utrymme för de anställdas egna projekt och initiativ.

Vi på TDC vill också framhäva vikten av välfungerande IT- och telekomlösningar. Den undersökning vi gjorde 2011 i samarbete med TNS SIFO visade nämligen ett tydligt samband mellan hur företagets kommunikationslösningar fungerar och hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation.

0
Företag med bra IT- och telekomlösningar har 150% fler nöjda medarbetare.
* ("Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser" – TDCs undersökning i samarbete med TNS SIFO från 2011)
Läs mer Nästa

Framtida lönsamhet

Vad du gör, inte var
du gör det, blir avgörande

Styrningen av arbetet är på väg att förändras. Det traditionella upplägget med stämpelklocka och kontorsnärvaro mellan klockan nio och fem håller på att ersättas av resultatstyrd arbetsmiljö – ROWE eller Results-Only Work Environment – som innebär att arbete inte är en plats, utan något man utför.

I den resultatstyrda arbetsmiljön är varje medarbetare fri att utföra sitt jobb var som helst och när som helst, under förutsättningen att det blir bra gjort. Utgångspunkten är förstås att företaget tillhandahåller mobil teknik som understödjer detta. Förhållningssättet ger medarbetarna makt att styra över sina egna liv, vilket leder till att de blir nöjdare med sina jobb. Och inte nog med det: siffror visar att lönsamheten hos de företag som inför ROWE ökar.

0
0
När Best Buy införde ROWE ökade produktiviteten vid huvudkontoret med 41% medan personal-
omsättningen sjönk med 90%.
* "Kontorsrevolution" – Boman, Rasmussen och Jeansson, 2012
Läs mer Nästa

Framtida lönsamhet

CSR – en framtida självklarhet

Lönsamhet kommer självklart att finnas kvar som drivkraft för framtidens företag, men redan idag ser allt fler bortom sista raden i balansräkningen. Corporate Social Responsibility är på väg att bli vardagsmat.

Ett ärligt menat socialt ansvarstagande har visat sig vara fruktsamt både vad gäller företagens utveckling och de anställdas välmående och engagemang. 95 % av världens 250 största företag rapporterar idag sitt CSR-arbete, och i Europa arbetar mer än 70 % av alla företag – inte bara de allra största – med CSR.

Från arbetstagarnas håll växer intresset för att arbeta för det goda företaget. Och missnöje med arbetsgivarens beteende kan leda till både lägre produktivitet och högre personalomsättning. Med största sannolikhet kommer därför CSR att bli ett nödvändigt styrsystem i framtidens näringsliv.

0 av amerikanska universitets-studenter och "young professionals" anser att företagets CSR-arbete är en viktig faktor i valet av arbetsgivare.
Tipsa en kollega
* "Kontorsrevolution" – Boman, Rasmussen och Jeansson, 2012
Läs mer Nästa

Experterna om framtida lönsamhet

Vi har låtit fyra framstående forskare ta del av rapporten och ge sin syn på den pågående kontorsrevolutionen. Här är deras uppfattning om framtida definitioner av lönsamhet och hur det hänger ihop med nya tekniska lösningar och nöjda medarbetare.

Mer om experterna

Experterna

Dan Hasson

Dan Hasson

Stressforskare

Dan Hasson är författare och forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet och är en mycket uppskattad föreläsare inom både näringslivet och universitetsvärlden. Inom ramen för sin forskning har Dan bland annat utvecklat en webbaserad självhjälpsmetod för stresshantering.

Dan Hasson

Christina Bodin Danielsson

Arkitekt/Forskare

Christina arbetar både som kontorsforskare vid Stressforskningsinstitutet och som arkitekt specialiserad på kontor vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor. Hennes forskningsområde är tvärvetenskapligt – det har sin utgångspunkt i arkitekturen, men sträcker sig till ämnesområden såsom miljöpsykologi, arbetspsykologi, stressmedicin och organisationsteori. Hon har bland annat studerat hur valet av kontorstyp påverkar anställdas hälsostatus, upplevelse av stress, påverkan på arbetstillfredsställelse liksom trivsel med den fysiska arbetsmiljön. Christina arbetar även som föreläsare och lärare vid Arkitekturskolan, KTH.

Stressforskningsinstitutet | Brunnberg & Forshed | KTH

Christina Bodin Danielsson
Louise Barkhuus

Louise Barkhuus

Forskare, Människa–maskininteraktion

Louise har doktorerat inom området människa–maskin-interaktion. Hon var tidigare verksam vid UC San Diego i USA, men är nu mera stationerad i Stockholm och vid Mobile Life Center. Hennes forskning fokuserar främst på daglig användning av datorer. Mer specifikt försöker hon avslöja framväxande praxis och användning av datorer och ny teknik för utveckling av mer avancerad datateknik, såsom mobila applikationer och sociala program i olika miljöer.

UCSD | Mobile Life Centre

Henrik Blomgren

Teknologie Doktor, Industriell ekonomi

Henrik kan enklast beskrivas som en professionell mångsysslare. Han har en akademisk hemvist på KTH, till för en stund sedan upptagen som chef för institutionen Industriell Ekonomi och Organisation. Henrik har en doktorsgrad i industriell ekonomi, men kan även titulera sig konsult, föredragshållare, bloggare och så klart, forskare. Oavsett vad så har och opererar han i gränslandet ekonomi, teknik och organisation.

Leda eller ledas?

Henrik Blomgren